Paroles

Voici en exclusivit les paroles, revues et corriges par notre batteur prfr, Vincent, avec l'aide de somits rgionales..
Il reste certainement des boulettes (ou des interprtations), alors vos plumes !

D'HAAM D'HAAM IM ELSASS

Im Geberi oder im Thl
Bi uns im Elsss isch immer e Whl
Elsss du bisch e Wunder Lnd
'S fhlt d'r grd 's Meer un de wss Strnd

Elsss bisch scheen, Elsss bisch rch
D'Mensche verschlawwe sich fer dich
Emol Franzeesch, emol Ditsch
Wieviel vun dine Kinder hesch d vermsst

                D'Haam d'Haam d'Haam im Elsss
                D'Haam d'Haam isch 's so scheen

Mit de Politik krejt e mancher e Flege
Meh wie aaner het Dreck m Stecke
Rechts oder Links sie verspreche d'r Dings
Sogr d'Griene zhle Hit au 's Minz

Bi uns im Elsss gibt 's Bier un Win
Sogr de Lcks kummt zeruck in de Rhin
Im Sde Rwe, im Norde Hopfe
Summer un Spotjohr, derfsch Hopfe zopfe

VIVA L'AMOUR

Fer Lieb un Hss
Fer Mnn un Rss
Fer Lwe un Dot
Fer Wsser un Brot
Fer Sd un Nord
Fer Kriej un Mord
Fer heiss oder klt
Fer die wo 's nitt g'fllt

                Hey viva l'amour
                'S isch endlich Zit
                Hey viva l'amour
                S 's in lle Lit
                Hey viva l'amour
                Numme noch Lieb
                Hey viva l'amour
                Dss d'Frejheit bliit

Fer 's Lnd fer dich
Fer e Kritz fer nix
Fer rm oder rch
Fer get un schlecht
Fer schwrtz un wss
Fer d un ich
Fer jung oder lt
Fer die wo 's nitt g'fllt 

MINER GROSS VATTER

Miner Grossvtter het e Schntzer g'hett un e lti Kpp
Numme nin Finger, im Vierzehner Kriej isch 'm aaner b
Im Summer het er gern e getes Bier getrunke in aanem Stz isch 's drunde
Un ls starker Mnn het er au gern e Gauloise ngezunde

Miner Grossvtter isch im Elsss Lnd gebore
Ohne e Wort verlore hnn se-n 'm viel versproche, se hnn 'm sogr g'schwore
Wenn er brv isch, un wenn er schfft, kummt er in de Himmel
Un wenn er 's Mhl hlt, kriejt er noch sogr, e schlosse-wisser Schimmel

                Grossvtter, die Zitte sinn erum, din Lndel geht kpt
                Dini Draam sinn verschwunde, 's Miser wchst wie 's Unkrtt
                Grossvtter ich hb Haamweh noch dim Wunderlnd
                Wo m'r d'Magleckle g'secht hnn, im Rhinwld

E friches Stick Brott, un e Ftse Speck, un er het's gepckt
E getes Glssel Schps, deze e lter Witz, un schun het 's geklppt
Mit sine zwei Resser, isch er iwwer d'Sticker, stolz wie e Singer
Un in Sehlerej, sini drei Sje, were ls decker

Miner Grossvter isch e brver Mnn immer ehrlich g'sinn
Fer de Kaiser Willy wr er druff los durich Dick un Dinn
Un e Pr Johr druff, fer de Marechal de Hautecloque
Ja bombesicher, het er sich g'hngt n de Zehnerglock

SECHS BIS SECHS

Ich dt so gern 'mol widder d'Zug fhre
E lngi Reis zem Beispiel bis uf Spnje
Abfhrt m frehje Morje sechs bis sechs

Rs vum Newel, wit vum Reje, Richtung d'Sunne
Weg mit 'm Stress, los vum Stau, get fer d'Lunge
Abfhrt m frehje Morje sechs bis sechs

                Vun Steckelburi, iwwer Saint-Louis
                Adje min Lnd, bll kumm i widder ze dir zeruck
                Mit Morl un ohne Druck
                Ich bin noch nett furt
                Un will schun zeruck
                Ich glaub jetzt wur ich veruckt

E langi Reis, grd angenehm, nitt ze heiss
Witt d mit ?
Dnn mch, ich nemm dich mit
Abfhrt m frehje Morje sechs bis sechs

'S ISCH E MANN G'SINN IM E PARADIS

'S isch emol e Mnn g'sinn
Im e Paradis drin
Er het immer get gelebt
Un 's het im gr nix g'fhlt
'S isch emol e Mnn g'sinn
Im e Paradis drin
'S isch emol e Mnn g'sinn
Er isch immer glicklich g'sinn

                Alles in Ordnung, isch zelle mol 's g'sinn
                Ke Sorje un ke Geld, sinn lli glicklich g'sinn
                lles in Ordnung, isch zelle mol 's g'sinn
                Un vum Hffe schffe, isch gr ke Red g'sinn

'S isch emol e Frau g'sinn
Im e Prdis drin
Sie het immer get gelebt
Un 's het ere gr nix g'fhlt
'S isch emol e Frau g'sinn
Im e Prdis drin
'S isch emol e Frau g'sinn
Sie isch immer glicklich g'sinn

'S isch emol e Schlng g'sinn
Im e Paradis drin
Sie het immer get gelebt
'S het ere trotz ebbs g'fhlt
'S isch emol e Schlng g'sinn
Im e Paradis drin
'S isch emol e Schlng g'sinn
'S isch e grossi Liejere g'sinn

INDIANER

E lter Indiner
Villicht de letsch Mohicner
Secht im gnze Lnd
Noch sinem Stm
Vun Nord bis Wescht
Sogar im Far-West
Sinn Spre vum Wind sgelecht

Er erklrt in de Lit
Ws pssiert isch in de Zit
Er red dnn mit de Hnd
Vun sine lte Held
Er geht Ort ze Ort
Un sogr Dort
Maane se er isch veruckt

                Glicklich wie e Kind
                Un frej wie de Wind
                Bis zem Himmels-Zelt
                Geht dini Welt
                Glicklich wie e Kind
                Un frej wie de Wind
                Lebsch d mit dine Frend

Dnn sinn d'Wsse kumme
Hnn d'r d'Frejheit genumme
De Bode geklut
'S Lnd sich verdaalt
De Typie verschlnzt
De Totem verbrennt
Un e Mncher sogr ufg'hngt

Dnn d'Frtz vermolt
Un de Tomawak g'holt
Mit Dolich un Lnz
Vor 'm Fier gednzt
Zeiche mit Dmpf
Sinn lli Indianer kmme
Dnn hnn er de Kriej Pfd genumme

Dnn hnn se ejch verschlept
In e Wste g'setzt
Do wo nix wchst
Un wo de Bode krcht
Wie 's Rindveh ingeznt
Ingeznt mit Drot
Wer weiss, villicht bis zem Dot

Er isch bi sich d'Haam
Isch wwer allaan
Er kennt jeder Staan
Gross oder klaan
Es isch im nitt wohl               
Er isch jetzt krnk
Un fhlt sich fremd im ajene Lnd

M'R GEHN SPAZIERE

Kumm 'mol m'r gehn gemietlich spziere
Hps uf 's Velo m'r gehn in de Wld
Weisch wss, m'r kennte 'mol profitiere
Versproche, ich mch d'r dnn ws d'r g'fllt

                Ja 's isch wohr
                D'Lieb geht vor
                Ja 's isch wohr
                D'Lieb geht vor

Am Rhin entlng, geh m'r tandiere
Rutsch ze m'r ass di' d'Sunn nitt verbrennt
In de Hecke den m'r uns mnchmol verliere
Denne Trc hesch d au gekennt

Kumm 'mol, loss mich zrtlich prowiere
Schlupf ze m'r, wursch sehn wie 's dir g'fllt
Im e Madel mess m'r scheen fltiere
Bis ss 's gnz in d'Ohnmchte fllt

ROCK 'N ROLL MOPS

Im Skristn isch 's nimme drum
D'Kirich Uhr drjt ltz erum               
D'Monsieur l'Maire fhrt Trotinette
D'Johnny spielt jetzt Clarinette
De Minsterks stinckt immer noch               
De Rchter hockt jetzt au im Loch
D'Grossmedder dnzt de Sirtaki
Versteckt de Schnps im Kagibi

                Es isch d'Rock 'n roll mops
                Mch d'r d'Sorje us 'm Kopf               
                Kumm jetzt hr un danz mit m'r
                Diss mcht dir sicher viel Plsir
                Es isch de Rock 'n roll mops
                Mch d'r d'Sorje us 'm Kopf               
                Allez hop, sing un leb
                Es isch jede D de Wert

'S isch nitt einfch uf dere Welt
Alle Gebot het 's widder g'schllt
Im Rogele isch 's nimme drum
De Prsident het au d'Ns voll               
De Bbbe isch noch Arweitslos
D'Mmme het jetzt d'Menopause
Wenn de Morl au verfliejt
Singe m'r diss selwe Lied

D'Finance hnn e Loch im Sck
De Ppscht isch mit 'm Glwes b
'S Benzin isch jetzt bll so diir
Wie de Win vun Hnawihr
De Mickey Mouss het grossi Klss
Er hett de Schlissel vun de Kss
Im Mac Donald isch 's sehr grandios
Wursch verschmeert mit Tomate Sauce

E FERIE DAA

Hit isch widder e Ferie D
Dnn brsche m'r nitt schffe gehn
'S isch scheen
Hit isch widder e Ferie D
Dnn kenne m'r in 's Grtel gehn
'S isch scheen

Hit isch widder e Ferie D
Dnn kenne m'r au fische gehn
'S isch scheen
Hit isch widder e Ferie D
Dnn kenne m'r flenze gehn
'S isch scheen
Ja diss isch wohr

                Un e getes Nickerle, diss isch jo prima
                Un jo ke Weckerle, ich hb ke Sorje

Hit isch widder e Ferie D
Dnn kenne m'r au bde gehn
'S isch scheen
Hit isch widder e Ferie D
Dnn kenne m'r sptziere gehn
'S isch scheen

                Un e liebs Misele, fer ze traame
                Un e wild 's Ktzele, fer ze schmse
                Un e getes Nickerle, diss isch jo prima
                Un jo ke Weckerle, ich hb ke Sorje

Hit isch widder e Ferie D
Dnn kenne m'r get esse gehn
'S isch scheen
Hit isch widder e Ferie D
Dnn kenne m'r ins Kino gehn
'S isch scheen

'S ISCH KE TCHA TCHA TCHA

Jetzt geht 's los, 's wurd getnzt
Uf aanem Fes wenn de knnsch
Kltche mit, 's isch e Blues
Vertrette m'r nitt mini Blue Sweet Shoes
Es isch Stimmung in de Bdig
Uf volle Drre spielt d' Msik

                Ja Mama, ja Mama, Rock 'n Roll isch ke Paloma
                Ja Papa, ja Papa, Rock 'n Roll isch ke Tcha Tcha Tcha

Hnd in Hnd mche m'r e Kreis
I schwitz wie Br 's isch rich heiss
Lipfe d'Fiess un dnze mit
Hit Owe wurd ke Gls verschitt
Es isch Stimmung in de Bdig
Uf volle Drre spielt d' Msik

Alli Lit singe diss mol mit
Eb se wille oder nitt
'S geht so schnell wie de Blitz
Gib m'r d'Hnd un mch ke Witz
Es isch Stimmung in de Bdig
Uf volle Drre spielt d' Msik

ALT 'S KAMMEL

Bin ich froh wenn krepiersch, d Lumbe Sck
Bin ich froh wenn krepiersch, d Lumbe Sck
D verleersch nix fer ze wrte
Ich hb schun e Loch im Grte
Hoffentlich kummsch in d'Hell
Alt 's Kmmel

Ich hb dich get empfnge, d Lumbe Sck
Ich hb dich get empfnge, Lumbe Sck
Hesch m'r d'gnz Moquette verbrennt
Un mini Havane gedmpft
Awwer jetzt 's isch heechschti Zit
D Bndit

Ich hb d'r d'Frau vorg'stellt, Lumbe Sck
Ich hb d'r d'Frau vorg'stellt, Lumbe Sck
Bisch ntirlich druf los g'sst
Un hesch rum-enum g'schmst
Hoffentlich kummsch in d'Hell
Alt 's Kmmel

Dnn bisch mit ere b, d Lumbe Sck
Dnn bisch mit ere b, d Lumbe Sck
Hesch m'r lles mitgenumme
Ich hb e Rjes bekumme               
Awwer jetzt 's isch heechschti Zit
D Bndit

Dnn hw i d'Flint ers g'holt, Lumbe Sck
Dnn hw i d'Flint ers g'holt, d Lumbe Sck
Ich hb d'r se uf d'Stirn g'hebt
Jetzt 's hesch emol ke Glick g'hett
Hoffentlich kummsch in d'Hell
Alt 's Kmmel

LOUIS LOUIS

Louis Louis, tchatch, no, ws mcht denn din Lnd               
                Louis Louis, tchatch, no, ws mcht denn din Lnd               

D maansch jo grd, bisch iwwerll d'Haam
D'gnz Welt kummediere, diss isch diner Traam
Fer Geld un Benzin, mess d'r ander beese
Immer s Interesse, den se d'andere fresse

Gott save the Queen, miesche sich au nin
Ihr welle lles fresse un d'ndere sinn vergesse
Lonn d'Welt in Rej, hlte lli z'smme
Hey Unkel Sam, 's dt jetzt wwer lnge

Amerika, blii doch d'r d'Haam
Dini Ussicht isch e wieschter Traam
'S geht d'r jo get, hesch lles ws d witt
Fer ws e Kriej, diss mche m'r nitt mit

LIEWES ELSASS

Mit dine Rwe
Un siessi Triiwel
Mit dine Bleme
Hesch e mnches Herz schun mche blede
Un meh wie aans deze gewonne

Mit geti Rewe
Gibt's strki Bewe
Mit dine Madle
Wurd's meh wie einmol stawe
Zwische zwei stti Strmi Kaiwe

                Oh d liewes Elsss
                D'Autobhn verisst d'r d'gnz Frtz
                wer uns'ri Sproch derf nitt sterwe
                Elsss min Lnd d sollsch lwe

b Wisseburi
Bis nb uf Saint-Louis
Sehsch uf de Wiese
Wiss un roti Bliemle
Elsss diss sinn jo dini Frwe

Uf de Mtte
In dem griene Grs
Wchse Schwmme
Direckt do unter dinere Ns
Mrikel geh haam, richt uns e junger Hs
Diss gete Trepfel
Diss gete Schnpsel
Schmeckt sich vun widem
Wenn Spotjohr im Rhindhl isch
Un de Schnps im Gitterle isch

                Oh d liewes Elsss
                D'Autobhn verisst d'r d'gnz Frtz
                wer uns'ri Sproch isch m sterwe
                Elsss min Lnd der geht 's selwe


Copyright Em Remes Sini Band (C) 2005-2013. Tous droits rservswww.emremes.com - emremes@free.fr